Långt ifrån alla beställare och inköpare känner till att det finns en f-gasförordning. Från och med den 1 januari 2020 skärps förordningen och har därför på sikt inverkan på besluten om inköp och service av apparatur, som på något sätt styr och reglerar temperaturer.

Den nya f-gasförordningen syftar till att sänka utsläppen av f-gaser med två tredjedelar till 2030 i förhållande till 2015 års nivåer. 2015 stod f-gaserna för ungefär 2% av EU utsläpp av växthusgaser. Sedan 1990 har dock utsläppen från f-gaser ökat med 60% inom EU medan utsläpp från övriga växthusgaser har sjunkit. Idag jobbar forskare och företag på att ta fram alternativa köldmedium, och där ligger vi i Sverige långt framme i utvecklingen.

”Om du har värmepumpar, kyl- eller frysutrustning som innehåller köldmedium i din verksamhet är svaret med största sannolikhet, att du snart kommer att påverkas av förordningen”.

F-gaser är en del av de gaser som i dagligt tal kallas för köldmedium och som finns i alla de apparater som på något sätt styr temperaturer, i exempelvis kylar, frysar, klimatskåp och kylrum. Begränsningarna i förordningen är utformade så att den sätter ett tak för hur mycket Koldioxidekvivalenter (CO2e) som får tillverkas, säljas eller nyinstalleras per år, beroende på i vilket led av kedjan man befinner sig på. CO2e är ett värde som räknas fram för att kunna jämföra olika gasers miljöpåverkan.

Källor och mer information om f-gaser och köldmedieförordningen finns på följande sidor:

www.alltomfgas.se
www.naturvardsverket.se
www.riksdagen.se

Vår rekommendation.

Successivt begränsas försäljningen av f-gaser i EU och köldmedier som har hög miljöpåverkan kommer att förbjudas vid nyinstallation och service. Som kund påverkas ni beroende på hur stort CO2e-värde ni kommer upp i totalt. Ni kanske kan komma att behöva göra inköp av utrustning som de nya reglerna kräver. Antalet årskontroller kan komma att öka från 1 gång per år till 2 eller fler gånger per år. Vid omställningen till alternativa köldmedier är det därför bra att känna till att de serviceföretag ni anlitar vid till exempel ett kylkompressorbyte, kommer att ha sinande tillgång till en del köldmedier då en del av dem kommer att förbjudas medan andra till och med försvinner helt från marknaden.

Vi rekommenderar att ni inventerar och gör en lista med aggregat och anläggningar, köldmedietyp och köldmediemängd. Kontrollera sedan hur många av köldmedierna ni har som inkluderas av förordningen, räkna ut CO2e-värdet på dem. Därefter kan ni fatta beslut om eventuella åtgärder.

Årlig rapportering

  • Årsrapport skall lämnas in till miljönämnden tidigast den 1 januari och senast den 31 mars varje efterföljande år för stationära anläggningar eller mobil utrustning som innehåller en sammanlagd köldmediemängd på minst 14 ton koldioxidekvivalenter. Endast aggregat med en köldmediemängd på minst 5 ton koldioxidekvivalenter eller mer ska inkluderas.
  • Årsrapporten skall omfatta föregående kalenderår. Om det på samma fastighet finns flera utrustningar (aggregat) med samma operatör så bildar utrustningarna tillsammans en anläggning. Rapporten ska vara signerad av operatören. Årsrapporten skickas till Miljöförvaltningen.
  • Det kan hända att Miljöförvaltningen tar ut en avgift för granskning av årsrapporter.